Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Pani Kazimiera Straszak zamieszkała w Krakowie, ul. Mieczysława Pszona 20/14, 31-462 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą w Szczawnicy, ul. Główna 274, 34-460 Szczawnica, REGON: 351165002, NIP: 6791057547. Z administratorem danych można skontaktować się:

  1. pisemnie - na adres: ul. Mieczysława Pszona 20/14, 31-462 Kraków,
  2. elektronicznie - na adres: piaskowyzameczek@gmail.com,
  3. telefonicznie - pod numerem: 517-548-810.

Administrator danych osobowych przetwarza wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usługi i dochodzenia lub obronę przed roszczeniami, t.j.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dokumentu tożsamości, PESEL, numer telefonu i adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców również NIP, nazwę i adres przedsiębiorcy.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

  1. wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w tym podatkowych i rachunkowych;
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych, którym Państwa dane osobowe mogą być ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
  • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne lub podatkowe na rzecz administratora danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy o świadczenie usług, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczoną usługą.

Macie Państwo prawo do:

  1. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji usługi i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy o świadczenie usługi.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Informujemy, że administrator danych osobowych nie kopiuje dokumentów tożsamości, a zebrane dane osobowe przechowuje w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych.